Quyết đinh Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây