QUYẾT ĐỊNH THÁNG 9/2023

1. QUYẾT ĐỊNHKiện toànBan Chỉ đạo phát triển Văn hóa -Thể thao và Du lịch xã Lục Bình
2.QUYẾT ĐỊNHVề việc chỉ định đơn vị lập, đánh giá quá trình lựa chọn nhà thầu góithầuCung ứnghànghóa
3. QUYẾT ĐỊNHVềviệc bổsung, thay thếthành viên Ban Chỉđạo và Tổthư ký giúp việc cho BanChỉđạo Phổcập giáo dục, xóa mù chữxã Lục Bình năm 2023
4. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập Tổđiều tratiêu chí thu nhập trong bộtiêu chí xã nông thôn mới các thônnăm 2023
5. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lập tổphối hợpgiải phóng mặt bằng xây dựng trụsởCông an xã 6. QUYẾT ĐỊNHVvban hành Quy chếsinh hoạt Câu lạc bộXây dựng Gia đình phát triển bền vững
7. QUYẾT ĐỊNHVvCông nhận Câu lạc bộBóng chuyền hơi thôn Pác Chang
8. QUYẾT ĐỊNHVvkiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tếtrên địa bàn xã Lục Bình
9. QUYẾT ĐỊNHVvthành lập Ban Chỉđạo rà soát hộnghèo,hộcận nghèo năm 2023
10. QUYẾT ĐỊNHVvthành lập Câu lạc bộXây dựng Gia đình phát triển bền vững
11. QUYẾT ĐỊNHVvthành lập Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Lục Bình
12. QUYẾT ĐỊNHVềviệckiện toànHội đồng xác định mức độkhuyết tật