QUYẾT ĐỊNH THÁNG 6/2023

1. QUYẾT ĐỊNHÁp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy NQT
2. QUYẾT ĐỊNHPhân công người trực tiếp quản lý,giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tùtrởvềtái hòa nhập cộng đồng DVT
3. QUYẾT ĐỊNHPhân công người trực tiếp quản lý,giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tùtrởvềtái hòa nhập cộng đồng HVL
4. QUYẾT ĐỊNHPhân công người trực tiếp quản lý,giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tùtrởvềtái hòa nhập cộng đồng
5. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố ngày bầucửTrưởng thôn Pác Chang, nhiệm kỳ 2021-2026
7. QUYẾT ĐỊNHVềviệc ban hành Danh mục dữliệu mởtỉnh Bắc Kạn
8. QUYẾT ĐỊNHVềviệc thành lậpTổcông tác lập kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội có sựtham gia, theo định hướng thịtrường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu xã Lục Bình
9. QUYẾT ĐỊNHVvthành lập Đoàn tham gia Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông năm 2023
10. QUYẾT ĐỊNHThành lập Đoàn tham gia “Hội thi Hòa giải viên giỏi huyệnBạch Thông” năm 2023
11. QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Dự án 1 giải quyết
tình trạng thiếu nhà ở năm 2023

12. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Lục Bình giai đoạn 2021-2025
13. QUYẾT ĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phíthực hiện Dự án 8 Chương trình MTQGphát triển kinh tếxã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi năm 2023
14. QUYẾT ĐỊNHVv miễn nhiệm chức vụ trưởng thôn Pác Chang, nhiệm kỳ 2021-2026
15. QUYẾT ĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phísự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTMđợt1năm 2023
16. QUYẾTĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phíthực hiện Chương trình MTQGPhát triển kinh tế xã hộivùng đồng bào DTTS & MN năm 2023(lần 2)