QUYẾT ĐỊNH THÁNG 08/2023

1. QUYẾT ĐỊNHÁp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã LVH
2. QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thôn Cao Lộc
3. QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thôn Lủng Chang
4. QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thôn Nà Chuông
5. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toànTổcông nghệsốcộng đồng các thôn trên địa bàn xã Lục Bình 6. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toànTổcông nghệsốcộng đồngxã Lục Bình
7. QUYẾT ĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phíthực hiện nhệm vụnăm 2023
8. QUYẾTĐỊNHVềviệcđiều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023
9. QUYẾT ĐỊNHVvkiện toànBan Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Lục Bình, giai đoạn 2021-2025
10. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầugói thầu số 1: Cung cấp con giống, thức ăn hỗn hợp thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững – dự án chăn nuôi dê sinh sản xã Lục Bình năm 2023
11. QUYẾT ĐỊNHVề việcphê duyệtdự toán Xây dựng con đường hoa, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, thực hiệnChương trình MTQG xây dựngNTMnăm 2023
12. QUYẾT ĐỊNHVề việcphê duyệtdự toán Xây dựng con đường hoathực hiệnChương trình MTQG xây dựngNTMnăm 2023
13. QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế hoạt động của các Tổ truyền thông cộng đồng trên địa bànxã Lục Bình
14. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Lục Bình giai đoạn 2021-2025
15. QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Piềng
16. QUYẾT ĐỊNHVề việc áp dụng biện pháp quản lý, chăm sóc và điều trịngười nhiễm COVID -19 tại nhà nơi lưu trú
17. QUYẾT ĐỊNHVề việc xác nhận nhóm cộng đồng dân cư và phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án chăn nuôi trâu sinh sản thực hiện Chương trình MTQG
18. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toàn Ban Chỉđạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tếtrên địa bàn xã Lục Bình
19. QUYẾT ĐỊNHVềviệc kiện toàn lại Tổtiêm phòng cho đàn vật nuôi xã Lục Bình
20. QUYẾT ĐỊNHVvCông nhận Câu lạc bộBóng chuyền hơi thôn Nà Chuông
21. QUYẾTĐỊNHVề việc banhànhbiểumẫubáocáothốngkêvàphâncôngthựchiệnthuthập thôngtinthuộcHệthốngchỉtiêuthốngkêcấpxã
22. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán, dự án chăn nuôi Trâu sinh sản thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023
23. QUYẾT ĐỊNHVề việc chỉ thầu đơn vịcung ứng giống, vật tư thực hiện xây dựng con đường hoa xãLục Bình, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạnthực hiệnChương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023