QUYẾT ĐỊNH THÁNG 07

1. QUYẾT ĐỊNHCông nhận kết quảbầucửchức vụTrưởng thôn Pác Chang,nhiệm kỳ2021 -2026
2. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp con giống Dự án chăn nuôi dêsinh sản xã Lục Bình năm 2023
3. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt E-HSMTgói thầu số 1:: Cung cấp con giống, thức ăn hỗn hợp thực
hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQGgiảm nghèo bền vững – dự án chăn nuôi dê sinh xã Lục Bình năm 2023

4. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giágói thầu số 1:Cung ứng vật dụng chứa
nước sinh hoạt thực hiện Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

5. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng vật dụng chứa
nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023

6. QUYẾT ĐỊNHVvthành lập đoàn liên ngành tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC
7. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốcông khai dựtoánngân sách 6 tháng đầunăm 2023
8. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốcông khai quyếttoán ngân sách năm 2022của xã Lục Bình
9. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốcông khai dựtoánngân sách quý IInăm 2023
10. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt dự toán kinh phíthực hiện Dự án 8