Quyết định dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại khu dân cư để phòng, chống dịch COVID-19(xã Thanh vận, huyện Chợ Mới))

Quyết định dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại khu dân cư để phòng, chống dịch COVID19(xã Thanh vận, huyện Chợ Mới)