Ờ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định dự toáncông trình Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình

Ờ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định dự toáncông trình Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình