Nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(từ 17/6/2021 đến 23/6/2022

Xem chi tiết tại đây