Nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (từ 04/6/2021 đến 10/6/2022)

Xem chi tiết tại đây