NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết tại đây