NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua điều chỉnh quy mô danh mục, địa điểm các công trình thuộc Chương trinh MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây