Ngày 07/9/2021 UBND xã Lục Bình triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 theo KH số 60/KH-UBND ngày 31/8/2021

KE-HOACH-BINH-XET-CAC-DHVH-NAM-2021_haunvbt-31-08-2021_15h56p03(31.08.2021_16h35p56)_signed