KẾHOẠCHKiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,việc thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhnăm 2024

KẾHOẠCHKiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,việc thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhnăm 2024