KẾ HOẠCHThực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lýgiai đoạn 2015-2025 trên địa bàn xãnăm 2022

Xem chi tiết tại đây