KẾ HOẠCHThu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Lục Bình

KẾ HOẠCHThu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Lục Bình