KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhândân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”trên địa bàn bàn xã năm 2022

Xem chi tiết tại đây