Kế hoạch Thực hiện “Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn xã Lục Bình,giai đoạn 2022 -2030”

Xem chi tiết tại đây