Kế hoạch số:549/KH-UBND tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ tỉnh Bình Dương thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

Kế hoạch số 549 KH UBND Tỉnh Bắc Kạn kế hỗ trợ tỉnh bình dương thực hiện, chống dịch covid-19