Kế hoạch số:1612/KH-KSBT Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 sử dụng nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và triển khai xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến tại Nhà C-Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Kế hoạch triển khai xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2