Kế hoạch số: 67/ KH-SKHCN ngày 22/10/2021 của sở KH&CN tỉnh Bắc Kạn Kế Hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức,đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”của ngành khoa học và công nghệ

Số 67 KH-SKHCN Kế Hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn kết, chung sức,đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”của ngành khoa học và công nghệ