Kế hoạch số: 663/KH-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn KH tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIVAIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Từ ngày 10/11 – 10/12/2021)

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIVAIDS năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Từ ngày 10/11 – 10/12/2021)