HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 TRÊN ỨNG DỤNG VNEID

 Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID