Hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn