Định hướng tuyên truyền lần 02 tháng 12 năm 2021 và Cung cấp nội dung tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 (từ 16 /12 đến 24/12)

Xem chi tiết nội dung tại đây