Công văn V/v Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Xem chi tiết tại đây