Công văn V/v rà soát hộnghèo, hộcận nghèo thường xuyên hàng năm và xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình

Xem chi tiết tại đây