Công văn V/v phổbiến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳhọp thứ4, Kỳhọp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem chi tiết tại đây.