Công văn V/v phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức biên lai điện tử

Công văn V/v phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức biên lai điện tử