Công văn V/v đềnghịcác đoàn thểphụtrách giúp đỡcác hộthoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2023

Công văn V/v đềnghịcác đoàn thểphụtrách giúp đỡcác hộthoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2023