Công văn V/v đề nghị xét, trình Chủ tịch UBND huyện công nhận Uỷ ban nhân dân xã Lục Bình danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Xem chi tiết tại đây