Công văn V/v đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt

Xem chi tiết tại đây