CÔNG VĂN THÁNG 09/2023

1.Công văn V/v Chủđộng triển khai công tác phòng chống dịch
2 Công văn V/v đónggóp ý dự thảoQuyết định của UBND tỉnh
3 Công văn V/v  đôn đốcchỉđạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tảlợn Châu Phi
4.Công văn V/v phát độngCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu vềchuyển đổi sốtỉnh Bắc Kạn” năm 2023
5. Công văn V/v tăngcường phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùanăm 2023
6. Công văn V/v vận động hưởng ứng đóng góp, ủng hộ “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2023
7. Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làmcho thế giới sạch hơn năm 2023
8. Công văn V/v tổchức các hoạt độnghưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” và Ngày toàn dân phòng cháyvà chữa cháy 04-10-2023
9. Công văn V/vtiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợvà pháo