Công văn số:6961/UBND – VXNV Vv hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

công văn 6961 UBND – VXNV Vv hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn