Công văn số:5853/UBND-NCPC của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v triển khai phần mềm quản ly di biến động người dân ra, vào địa bàn tỉnh

CV Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai phần mềm quản lý biến động người dân ra vào địa bàn tỉnh