Công văn số 9086/BYT-KHTC ngày 26/10/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19

Công văn số 9086BYT-KHTC ngày 26102021 của Bộ Y tế về việc thực hiện chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch