Công văn số: 6002/UBND-VXNV Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh

công văn 6002 UBND VXNV về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh