Công văn Số: 3938/SYT-KHTC ngày 22/10/2021 của sở Y tế Bắc Kạn Vv triển khai tạo mã mã QR-Code và sử dụng phần mềm PC Covid để phục vụ khai báo y tế

Số:3938/ SYT-KHTC Vv triển khai tạo mã mã QR-Code và sử dụng phần mềm PC Covid để phục vụ khai báo y tế