Công văn số: 3717/SYT-NVYN V/v thống kê và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho người từ ngoại tỉnh trở về địa phương

Công văn 3717 Vv thống kê và triển khai tiêm vác ain phòng COVID 19 cho người từ ngoại tỉnh trở về địa phương