Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 Của VPCP về kết luận của thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng BCĐ Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 trong hội nghị trực tuyến về COVID-19

Kết luận cua thủ tướng Phạm Minh Chính Trưởng BCĐ quốc gia về phóng chống dịch Covid 19 trong hội nghị trực tuyến