Công văn của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19