Công điện về việc xét nghiệm và một số biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện gián cách xã hội

Công điện về việc xét nghiệm và một số biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện gián cách xã hội