Công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 khi thực hiện gián cách xã hội

công điện về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 khi thực hiện gián cách xã hội