Công văn hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

 Công văn hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng9