Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng (viết tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn xây dựng Chương trình hành động thực hiện như sau

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Số 08-CTr/TU ngày 09/8 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn