Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chi-thi-so-10-cua-Chu-tich-UBND-tinh-Bac-Kan