Cải cách hành chính xã Lục Bình

I. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN

1.Quyết định số:2439/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (phần tiếp theo)
2. Thông báo số:25/TB-SYT ngày 07/01/2021 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở y tế thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn

3. Nghị quyết số: 08-NQ/TƯ ngày 22/4/2021 Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nầng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025
4. Quyết định số: 1518/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lính vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
5. Quyết định số: 1691/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn
6. Quyết định số: 1530/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
7. Quyết định số:1518 ngày 17/8/2021 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Kan
8. Quyết định số:1493/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 Quyết định V/v phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. Quyết định số:1254/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, nghành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. Quyết định số:1121/ QĐ-UBND ngày 01/07/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bổ trong linh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
11. Quyết định số:991/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của  Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
12. Quyết định số:940/QĐ-UBND ngày 23/06/2021 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
13. Quyết định số:833/QĐ-UBND ngày 09/06/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc – Kạn
14.Quyết định số:776/QĐ-UBND ngày 01/06/2021 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
15. Quyết định số:718/QĐ-UBND ngày 21/05/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sử đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
16. Quyết định số:645/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ trong linh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
17. Quyết định số:1730 ngày 20/09/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vự sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
18. Quyết định số:1667 /QĐ-UBND ngày 08/09/2021 Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính -Ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

II. VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG

1. Kế hoạch số:27/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021.
2. Kế hoạch số:28/KH-UBND ngày 29/01/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021.
3. Quyết định số:133/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.
4.Kế hoạch số:34/KH-UBND ngày 04/02/2021 Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021.
5. Báo cáo số:158/BC-UBND ngày 19/3/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021
6. Kế hoạch số:114/ KH-UBND ngày 10/05/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
7. Kế hoạch số:176/KH-UBND ngày 23/07/2021 Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025
8. Báo cáo số:621/BC-UBND ngày 17/09/2021 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021

III. VĂN BẢN CỦA UBND XÃ LỤC BÌNH

1 Kế hoạch số: 04 ngày 25/01/2021  Kế hoạch triển khai công tác hành chính năm 2021

2 Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 26/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

3. Quyết đinh số: 294/QĐ- UBND ngày 27/8/2021 Quyết định V/v kiện toàn Ban chi đảo  cải cải hành chính xã Lục Bình 

4. công văn số: 241/UBND-VP V/v ra soát khắc phục  và thực hiện các tiêu chí cải cách hành chính năm 2021

5. Kế hoạch số: 91/KH-UBND ngày 02/12/2021 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn năm 2021 – 2025