Cải cách hành chính xã Lục Bình năm 2022

I. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN
1. Quyết định số:2686/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; không tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cung cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phần tiếp mục b
2. Kế hoạch Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
3.Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
4. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; đượ csửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
5.QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của
các thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

6. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
II. VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN BẠCH THÔNG
1.
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính huyện Bạch Thông
2.Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Bạch Thông năm 2022
III. VĂN BẢN CỦA UBND XÃ LỤC BÌNH
1. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
2. Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022
3.Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
4. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Lục Bình