XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

I. CÁC QUYẾT ĐINH ĐẦU TƯ
1. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Đường giao thông thôn Nam Lanh Chang từ nhà ông Côn sang Khuổi Báng
2. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình
3. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Đường giao thông Nà Nghịu -Bản Piềng
4. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Đường liên thôn Nà Chuông – Cao Lộc
5. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Kênh mương Đập Thôm Pằng
6. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toánCông trình Đường giao thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn cònlại)
7. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục Bình
8. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Đường giao thông Nà Chuông (Đi Lủng Kén Quân Hà)
9. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán Công trình Đường giao thông thôn Lủng Chang, xã Lục Bình
10. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Lủng Chang
11. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển các thôn trên địa bàn xã Lục Bình
12. QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí cho thôn Pác Chang xây dựng cầu
13. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình xây dựng Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang xã Lục Bình huyện Bạch Thông
14. QUYẾT ĐỊNHVề việc giao đơn vịthi công xây dựng công trình Đường liên thôn Pác Chang ( Đoạn Còn Lại)
15. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Lục Bình giai đoạn 2021-2025
16. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt dự toán công trình Nâng cấp Mương Khuổi Vài -Nà Nát
17. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Nà ChuôngQUYẾT 18. ĐỊNHVề việc phê duyệt Dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Nà Nghịu
19. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt Dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang
20. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình Đường giao thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn còn lại)
20. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình Đường giao thông thôn Nam Lanh Chang từ nhà ông Côn sang Khuổi Báng
21. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình Đường liên thôn Nà Chuông -Cao Lộc
22. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình Đường liên thôn Pác Chang (Đoạn còn lại)
23. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh dự toáncông trình Đường giao thông thôn Lủng Chang
23. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toánCông trình Nhà văn hóa thôn BắcLanh Chang, xã Lục Bình
24. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnh Dự toánCông trình Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục Bình
25. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt điều chỉnhDự toán công trình Đường giao thông Nà Nghịu, Bản Piềng
26. QUYẾT ĐỊNHVề việc phêduyệt Dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Bản Piềng
27. QUYẾT ĐỊNHVề việc phêduyệt điều chỉnhDự toán công trình Đường giao thông Nà Chuông (Đi Lủng Kén Quân Hà)
28. QUYẾT ĐỊNHVề việc phêduyệt điều chỉnhDự toán công trình Kênh mương đập Thôm Pằng
29. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công duy tu bảo dưỡngcông trình Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình.
30. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường giao thông Nà Nghịu-Bản Piềng
31. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường giao thông Nam Lanh Chang từ nhà ông Côn sang Khuổi Báng
32. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Kênh mương đập Thôm Pằng
33. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường giao thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn Còn Lại)
34. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường giao thông thôn Lủng Chang, xã Lục Bình
35. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường liên thôn Nà Chuông ( Đi Lủng Kén Quân Hà)
36. QUYẾT ĐỊNHVề việcgiaođơn vịthi công xây dựngcông trình Đường liên thôn Nà Chuông -Cao Lộc
37. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông thôn Lủng Chang
38. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông Nam Lanh Chang từnhà Ông Côn sang Khuổi Báng
39. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Đường Giao Thông Nà Nghịu-Bản Piềng
40. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Đường Giao Thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn Còn Lại)
41. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Đường Liên Thôn Nà Chuông ( Đi Lủng Kén Quân Hà)
42. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Đường liên thôn Nà Chuông -Cao Lộc
43. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Đường Liên Thôn Pác Chang (Đoạn Còn Lại)
44. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Kênh Mương Đập Thôm Pằng
45. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt kếhoạch lựa chọn nhà thầucông trình Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục Bình

II. BÁO CÁO
1. BÁO CÁO Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thônmới
2. BÁO CÁO Về việc đánh giá hiện trạng rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
3.BÁO CÁO Cung cấp thông tin xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 -2025
4. BÁO CÁOKết quả thực hiện các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022

III. TỜ TRÌNH
1. TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQGGNBV năn 2022 xã Lục Bình
2. TỜ TRÌNH Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy mô danh mục, địa điểm thực hiện Chương trinh MTQG xây dựng NTM
3.Tờ trình Vv đề nghị thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình
4. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy mô danh mục, địa điểm thực hiệnChương trinh MTQG xây dựng NTM
5. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuCông trình Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang, xã Lục Bình,huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
6. TỜ TRÌNHVề việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồngthuộc Chương trình MTQGGNBV năn 2022 xã Lục Bình
7. TỜ TRÌNHVề việc thẩm định, phê duyệt dự án chăn nuôi trâu sinh sản thuộc Chương trình MTQGGNBV năn2022 xã Lục Bình
8. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịthẩm định dựtoán công trình Đường giao thông thôn Lủng Chang,xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
9. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịthẩm định dựtoán công trình Nhà văn hóathôn Bắc LanhChang,xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
10. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịthẩm định dựtoán công trình Nhà văn hóathôn Pác Chang,xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
11. TỜ TRÌNHĐề nghị Điều chỉnh phạm vihỗ trợ thực hiện Dự án 6Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội
12. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịphê duyệt điều chỉnh dựtoán công trìnhxay dựng Đường giaothông Nà Chuông (Đi Lủng Kén Quân Hà)
13. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịphê duyệt điều chỉnh dựtoán công trìnhxay dựng Đường liênthôn Nà Chuông -Cao Lộc
14. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịphê duyệt điều chỉnh dựtoán công trìnhxay dựngĐường giao thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn cònlại)
15. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịphê duyệt điều chỉnh dựtoán công trìnhxay dựngĐường liênthôn Pác Chang (Đoạn còn lại)
16. TỜTRÌNHVềviệc đềnghịphê duyệt điều chỉnh dựtoán công trìnhxay dựngĐườnggiao thông thôn Nam Lanh Chang từnhà ông Côn sang Khuổi Báng

III. THÔNG BÁO
1. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường Giao Thông Nà Nghịu-Bản Piềng
2. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường giao thông Nam Lanh Chang từ nhà ông Côn sang Khuổi Báng
3. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường giao thông thôn Lủng Chang
4. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường giaothông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn Còn Lại)
5. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường liên thôn Nà Chuông ( Đi Lủng Kén Quân Hà)
6. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường liên thôn Nà Chuông -Cao Lộc
7. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Đường liên thôn Pác Chang ( Đoạn Còn Lại)
8. THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Kênh mương Đập Thôm Pằng THÔNG BÁO MỜI THAM GIAGói thầu xây lắp công trình Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục Bình
9. THÔNG BÁO MỜI THẦUGói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nhà văn hóa thôn Lủng Chang THÔNG BÁO Tháo dỡ, di chuyển tài sản, cây cối hoa màu bàn giao mặt bằng thực hiện xâydựng nhà văn hóa thôn Bắc Lanh Chang
10. THÔNG BÁOVềviệc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi công công trình Đường liên thôn Pác Chang (Đoạn còn lại)
11. THÔNG BÁOVềviệc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi công công trình Đường giao thông thôn Nam Lanh Chang từnhà ông Côn sang Khuổi Báng
12. THÔNG BÁOVềviệc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi công công trình Đường liên thôn NàChuông ( Đi Lủng Kén Quân Hà)
13. THÔNG BÁOVềviệc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi công công trình Đường liên thôn NàChuông -Cao Lộc
14. THÔNG BÁOVềviệc đảm bảo an toàn thi công trong thời gian thi côngcông trình Kênh mương đập ThômPằng
15. THÔNG BÁOVềviệc thi công công trình Nhà văn hóa thôn Bắc Lanh Chang
16. THÔNG BÁOVềviệcđảm bảo an toàn thi côngtrong thời gianthi công công trình Đường giao thông Pác Chang-Bản Piềng ( Đoạn còn lại)
17. THÔNG BÁOVềviệcđảm bảo an toàn thi côngtrong thời gianthi côngcông trình Đường giao thông NàNghịu-Bản Piềng