Biểu thu thập, đánh giá chuyển đổi số năm 2022 xã Lục Bình

Biểu thu thập, đánh giá chuyển đổi số năm 2022 xã Lục Bình