BÁO CÁOThực hiện Chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023

BÁO CÁOThực hiện Chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023